1. Homepage
  2. Blog
  3. faqs-opeenvolgende-dagcontracten-voor-uitzendarbeid-mag-het-nu-of-juist-niet

FAQ’s opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid: mag het nu of juist niet?

Er is nogal wat onduidelijkheid over de voorwaarden voor uitzendkantoren om opeenvolgende dagcontracten op te stellen. Agilitas licht die delicate materie graag voor u toe.

Opeenvolgende dagcontracten: wat verstaan we daaronder?

Het gaat om arbeidsovereenkomsten bij eenzelfde gebruiker. De dagcontracten overschrijden de looptijd van 24 uur niet en volgen elkaar onmiddellijk op. Let wel: wanneer de contracten gescheiden worden door een feestdag of door een gewone inactiviteitsdag bij de gebruiker, spreken we niet meer van een “opeenvolgend” dagcontract.

Waarom geldt er een beperking op opeenvolgende dagcontracten?

Omdat het gebruik van opeenvolgende dagcontracten tot onzekerheid bij de betrokken uitzendkracht kan leiden, hebben de sociale partners het gebruik ervan beperkt tot het beoogde doel: onvoorzienbare pieken en dalen in het werkvolume opvangen.

Wanneer worden opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid toegestaan?

In de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 108  lezen we: “Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker zijn slechts toegestaan voor zover de gebruiker de nood aan flexibiliteit voor het gebruik van dergelijke contracten kan bewijzen.”

Om misverstanden en dubbelzinnige interpretaties te vermijden, hebben de sociale partners op vraag van minister van Werk, Kris Peeters het systeem grondig geëvalueerd. En hebben ze de voorwaarden en modaliteiten om gebruik te maken van opeenvolgende dagcontracten verfijnd. Daarnaast engageren de sociale partners zich ook expliciet om oneigenlijk gebruik van de wet tegen te gaan en streven ze naar een macro-economische vermindering van 20 procent van opeenvolgende dagcontracten in het totaal aantal uitzendcontracten. En dat over een periode van twee jaar (2018-2019).

Welke voorwaarden en modaliteiten gelden er voor de opeenvolgende dagcontracten?

De gebruiker kan de nood aan flexibiliteit bewijzen voor zover en in de mate

  • dat het werkvolume afhankelijk is van externe factoren of
  • dat het werkvolume sterk varieert (voorbeeld: de horecasector aan de kust) of dat het gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

De bestaande informatieverplichting bij gebruik van opeenvolgende dagcontracten wordt uitgebreid. Bij het begin van elk semester moet de gebruiker de volgende informatie voorleggen:

  • gedetailleerde informatie m.b.t. het gebruik van opeenvolgende dagcontracten:het aantal opeenvolgende dagcontracten in het voorgaande semester en
    het aantal uitzendkrachten dat in het voorgaande semester met opeenvolgende dagcontracten werd tewerkgesteld;
  • het bewijs voor de nood aan flexibiliteit dat statistisch onderbouwd moet zijn;
  • het aantal uitzendkrachten per schijf van opeenvolgende dagcontracten (enkel op uitdrukkelijk verzoek van de werknemersvertegenwoordigers).

De gebruiker bezorgt deze informatie aan de ondernemingsraad of – bij afwezigheid daarvan – aan de vakbondsafvaardiging.

Daarnaast moet de gebruiker de ondernemingsraad of – bij afwezigheid daarvan – de vakbondsafvaardiging jaarlijks raadplegen over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten, alsook over de motivatie om daar blijvend gebruik van te maken.

Is  er geen  ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging in de organisatie? Dan zal  het uitzendkantoor de gevraagde informatie volgens dezelfde periodiciteit aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten bezorgen.

Wij wijzen er nog eens op  dat de gebruiker op elk moment zijn flexibiliteitsbehoefte zal moeten kunnen aantonen, ook in ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging.

Wanneer gaat deze wijziging in?

De uitgebreidere informatieverstrekking zal voor het eerst worden toegepast vanaf het vierde kwartaal van 2018. Concreet betekent dit dat in januari 2019 voor de eerste keer de nieuwe uitgebreidere informatie moet worden verstrekt.

Wat moeten we hieruit onthouden?

Het is belangrijk om te onthouden dat de cao nr. 108 de noodzaak van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor ondernemingen bevestigt. De verfijning van de voorwaarden en modaliteiten van opeenvolgende dagcontracten zorgen er mee voor dat oneigenlijk gebruik uitgesloten wordt.

Waarmee kunnen wij u helpen? We zorgen ervoor dat u van ons de nodige informatie krijgt om te voldoen aan de nieuwe uitgebreidere informatieplicht.

© 2023 Agilitas - Member of Agilitas Group
Algemene voorwaarden Cookiebeleid Erkenningsnummers Homepage